Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz
આધુનિક યંત્રો દ્વારા ખેતી ખર્ચ ઘટાડવાના સરળ ઉપાયો

આધુનિક યંત્રો દ્વારા ખેતી ખર્ચ ઘટાડવાના સરળ ઉપાયોઆધુનિક યંત્રો દ્વારા ખેતી ખર્ચ ઘટાડવાના સરળ ઉપાયો by