Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz
કૃષિ પેદાશોનું કાપણી પછીનું વ્યવસ્થાપન અને મૂલ્ય વૃદ્ધિ

કૃષિ પેદાશોનું કાપણી પછીનું વ્યવસ્થાપન અને મૂલ્ય વૃદ્ધિકૃષિ પેદાશોનું કાપણી પછીનું વ્યવસ્થાપન અને મૂલ્ય વૃદ્ધિ by Dr. P.R.Davara