Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz
ઈલેકટ્રીક મોટર અને પંપની જાણવણી- જુ કૃ યુ

ઈલેકટ્રીક મોટર અને પંપની જાણવણી- જુ કૃ યુઈલેકટ્રીક મોટર અને પંપની જાણવણી- જુ કૃ યુ