Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz
વરસાદના પાણીનું વ્યવસ્થાપન

વરસાદના પાણીનું વ્યવસ્થાપનવરસાદના પાણીનું વ્યવસ્થાપન by Dr. H. D. Rank