Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz
આબોહવા પરિવર્તન અને તેની ખેતી પર થતી અસરો

આબોહવા પરિવર્તન અને તેની ખેતી પર થતી અસરોઆબોહવા પરિવર્તન અને તેની ખેતી પર થતી અસરો by Pro. M. C. Chopada