Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz
લસણ અને ડુંગળીની વૈજ્ઞાનિક ખેતી

લસણ અને ડુંગળીની વૈજ્ઞાનિક ખેતીલસણ અને ડુંગળીની વૈજ્ઞાનિક ખેતી