Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz
લસણ - ડુંગળીના પાકમાં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન

લસણ - ડુંગળીના પાકમાં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપનલસણ - ડુંગળીના પાકમાં સંકલિત જીવાત વ્યવસ્થાપન by Pro. M. V. Variya