Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz
પશુઓમાં જીવાણુંરોધક દવાઓનો યોગ્ય અને કાર્યક્ષમ ઉપયોગ

પશુઓમાં જીવાણુંરોધક દવાઓનો યોગ્ય અને કાર્યક્ષમ ઉપયોગપશુઓમાં જીવાણુંરોધક દવાઓનો યોગ્ય અને કાર્યક્ષમ ઉપયોગ by Dr. H. B. Patel