Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz
પશુઓમાં વપરાતી દવાઓની(ઔષધની) આડ અસરો

પશુઓમાં વપરાતી દવાઓની(ઔષધની) આડ અસરોપશુઓમાં વપરાતી દવાઓની(ઔષધની) આડ અસરો by Dr. C.M. Modi