Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz
બાગાયતી પાકોમાં પોષણ વ્યવસ્થાપન

બાગાયતી પાકોમાં પોષણ વ્યવસ્થાપનબાગાયતી પાકોમાં પોષણ વ્યવસ્થાપન by Pro. H.J. Senjalia