Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz
બાગાયતી પાકોમાં ગ્રેડિંગ, પ્રોસેસિંગ અને મુલ્ય્વૃદ્ધીની આવશ્યકતા

બાગાયતી પાકોમાં ગ્રેડિંગ, પ્રોસેસિંગ અને મુલ્ય્વૃદ્ધીની આવશ્યકતાબાગાયતી પાકોમાં ગ્રેડિંગ, પ્રોસેસિંગ અને મુલ્ય્વૃદ્ધીની આવશ્યકતા by Pro. P. R. Davra