Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz

GNFC & JAU
ગ્રીનહાઉસમાં આવતા રોગોનું વ્યવસ્થાપન

ગ્રીનહાઉસમાં આવતા રોગોનું વ્યવસ્થાપનગ્રીનહાઉસમાં આવતા રોગોનું વ્યવસ્થાપન - પ્રો.એસ.વી.લાઠીયા