Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz

GNFC & JAU
ક્ષારીય જમીન વ્યવસ્થાપન.

ક્ષારીય જમીન વ્યવસ્થાપન.ક્ષારીય જમીન વ્યવસ્થાપન. - પ્રો.પુનમ.ઈ.જેતપરા