Email: janvani@jau.in   |  Call: (285) 2671004     

  • જૂનાગઢ કૃષિ યુનિવર્સિટી - જૂનાગઢ

    જૂનાગઢ જનવાણી - 91.2 MHz

GNFC & JAU
જમીન જન્ય રોગોનું જૈવિક નિયંત્રણ.

જમીન જન્ય રોગોનું જૈવિક નિયંત્રણ.જમીન જન્ય રોગોનું જૈવિક નિયંત્રણ. - ડો.સી.એમ.ભાલીયા